Spolupráce

Hledáme přispěvatele, redaktory i grafiky-ilustrátory!

Chcete-li se o naší činnosti dozvědět více a začít s námi spolupracovat, zašlete nám do 30. srpna 2017 na adresu redakce@studiumartium.cz své CV; případně krátký autorský text.

 

 • S. A. Magazín: příspěvky přijímáme průběžně.
 • Speciální číslo S. A. M.: uzávěrka pro přijímání textů je 20. 8. 2017. 

Nabízíme:

 • práce v malém kreativním týmu
 • seznámení se základy práce v redakci
 • možnost přispívat pravidelně či příležitostně 
 • vytvářet koncepci jednotlivých rubrik
 • přispívat články o umění, kultuře nebo vlastní výtvarnou prací
 • prezentaci vlastní tvorby

Získáte:

 • zkušenosti
 • kontakty
 • praxe (+ potvrzení pro SŠ/VŠ)
 • navýšení publikačního indexu/obohacení portfolia

 

Rádi prostřednictvím magazínu S. A. M. podpoříme také propagaci různých kulturních a uměleckých akcí, projektů, institucí atd. Máte-li zájem o výměnu odkazů či jinou formu partnerské spolupráce (mediální podpora, zveřejňování tiskových zpráv, výměna článků apod.), kontaktujte nás rovněž prostřednictvím výše uvedené emailové adresy redakce a my Vám sdělíme bližší informace. 

Pokyny pro autory

Příspěvky, odpovídající tematickému vymezení magazínu, bude redakce posuzovat jak po stránce jazykové, tak stylistické. Texty, které nesplní kritéria specifikovaná těmito pokyny, redakce vrátí autorovi k dopracování nebo ho odmítne.

 

 Přispívat lze do rubrik:

 • Studie (5–10 normostran (dále ns), max. 15 obrázků. 1 ns = 1800 znaků včetně mezer): původní práce, povinný poznámkový aparát podle normy časopisu Umění/Art (zde), resumé v angličtině/němčině (nepovinné, max. 600 znaků včetně mezer);
 • Rozhovor (3–8 ns, max. 15 obrázků): osobnosti působící v oblasti umění a kultury;
 • Portrét/Profil (1–2 ns, max. 5 obrázků): jednotlivci/skupiny – pohled na umění a kulturu, představení zajímavých uměleckých či kulturních projektů apod.;  
 • Text a obraz: báseň, obrazová báseň, komiks, výtvarná práce s textem všeobecně;
 • Ad rem: komentář (1–3 ns, max. 3 obrázky), report (1–4 ns, max. 8 obrázků), zpráva (1 ns, max. 2 obrázky), recenze (1–2 ns, max. 2 obrázky), glosa/fejeton (1–4 ns, max. 5 obrázků), črta (1–3 ns, max. 5 obrázků), příp. další literární žánry.

1 ns = 1800 znaků včetně mezer

 

Redakce S. A. M. přijímá k posouzení pouze texty v češtině, které autor zašle v elektronické podobě (formát WORD) na email redakce@studiumartium.cz.  Příspěvky přijaté k publikaci projdou jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje právo provést stylistické úpravy rukopisu, popř. ho zkrátit. V obou případech bude vyžádán souhlas autora.

Publikovat lze pouze text určený výhradně pro S. A. M. Nevyžádané texty ani obrázky se nevrací.

 

 Požadavky na formální úpravu zaslaných textů:

 • Název příspěvku
 • Rubrika, literární druh (viz výše)
 • Plné jméno autora/autorů, název pracoviště/univerzity, kontakt (email)
 • Vlastní text příspěvku (v případě studie s poznámkami podle normy časopisu Umění) – použijte font Calibri, velikost písma 11. Text neformátujte, nerozdělujte slova, za každým odstavcem udělejte mezeru, všechny zkratky musí být vysvětleny, akceptovány jsou jen poznámky na konci textu – proveďte formou funkce vysvětlivky (užijte arabské číslice). Vztahuje-li se poznámka pouze k určitému slovu, umísťuje se číselný odkaz hned za toto slovo2; patří-li k větnému celku, umístěte číselný odkaz za interpunkční znaménko.Odkazy na obrázky uvádějte v textu v hranaté závorce: [Obr. 1]
 • Resumé (pouze u studie)
 • Obrázky (nepovinné) – v tiskové kvalitě 300 DPI, formát jpg nebo tif, každý obrázek opatřete řádným popiskem (popisky zároveň uveďte na konci textu) a zašlete ve speciálně označeném souboru. Za autorská práva přiloženého obrazového materiálu odpovídá autor příspěvku.