Blog

Blog Sub Title

Načítám akce

« Všechny akce

  • akce již proběhla.

Konference ArtHist 2015

6. 05. 2015 -08:30 - 7. 05. 2015 -18:00

ArtHist 2015. Umění v prostoru / Prostor v umění

Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů

Katedra dějin umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Mezinárodní konference je určena pro studenty doktorských programů prezenčního i kombinovaného studia zejména dějin umění, dále hudby, divadla, filmu, ale také pro studenty historie, uměleckých oborů (AVU, VŠUP, VUT aj.) a příbuzných kulturněhistorických oborů na vysokých školách v České republice a v zahraničí. Konference poskytne účastníkům prostor k prezentaci výsledků dosavadního bádání, vzájemnému sdílení poznatků i možnost bezprostředně konfrontovat metodické přístupy.

Jednotící prvek konference „Umění v prostoru / Prostor v umění“ představuje pojem prostoru, na nějž mohou jednotlivé příspěvky nahlížet z různých úhlů. Jejich tematické zaměření může sledovat např. následující otázky: vytváření a uspořádání prostoru prostřednictvím architektury (forma, konstrukce, urbanismus apod.), ztvárnění výtvarných a hudebních děl (sochařství, malířství, kresba, grafika, fotografie, hudební skladba apod.), jakož i způsoby uplatnění vyjadřovacích prostředků (hmota, barva, tón, melodie, harmonie, perspektiva, topologie, digitální technologie apod.). Z různých hledisek tak lze zároveň analyzovat jak vztahy mezi jednotlivými díly, tak funkce, či účely za jakými byla nebo aktuálně jsou díla vytvářena (hledisko estetické, rétorické, propagandistické, komerční apod.). Příspěvky se mohou orientovat i na různé kategorie prostoru (reálný, ideový, sakrální, profánní, veřejný, soukromý, diskurzivní, nediskurzivní atd.). K této problematice zároveň náleží otázka postavení umění v rámci mnohotvárných sociokulturních vztahů (historický kontext, společenská, politická, ekonomická situace, genderová problematika apod.). Vítány jsou také příspěvky zaměřené metodologicky.

Na konferenci vystoupí zahraniční host dr. Fabio Scirea, Universita degli Studi di Milano.

 


English version

ArtHist 2015. Art in Space / Space in Art

The International Scientific Conference for PhD Students

Department of Art History, Palacký University in Olomouc (CZ)

 

The international scientific conference is intended for doctoral (PhD) students primarily of Art History, further Music, Theatre, Film as well as students of History, Art Studies and related culture-historical study fields at universities in Czech Republic and EU countries. The conference will provide to conferees space for the presentation of present research results, mutual sharing of findings and also the possibility to face with different methodology approaches.  

The unifying element of the conference “Art in Space / Space in Art” constitutes the concept of space. The individual proceedings can deal with it from the different points of view. Theirs subject field can observe following issues (e. g.): the creation and the organizing of the space by the medium of architecture (form, construction, urban planning etc.), the interpretation of artwork and musical works (sculpture, painting, drawing, graphic, photography, musical composition etc.) as well as techniques of the application of the means of expression (matter, colour, tone, melody, harmony, perspective, topology, digital technologies etc.). In various aspects, it is possible to analyse both the relationships between individual artwork and functions or purposes to what they have been or currently are created (standpoint of aesthetic, rhetoric, commercial, the question of propaganda, etc.). Proceedings can be focused on different categories of space too (real, ideal, sacral, profane, public, private, discursive, no-discursive etc.). At the same time, this problematic is connected with the question of position of art within the multiform socio-cultural relations (historical context, social, political and economic situation, gender studies etc.). We also welcome papers concentrated on methodology of individual branches.

We will be honored to welcome a special guest dr. Fabio Scirea, Universita degli Studi di Milano.

Podrobnosti

Zahájení:
6. 05. 2015 -08:30
Ukončení:
7. 05. 2015 -18:00
Rubriky akce:
, ,

Pořadatelé

Katedra dějin umění FF UP v Olomouci
Katedra dějin umění FF UP v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mediální partner: portál PROPAMÁTKY

Místo konání

Katedra dějin umění FF UP v Olomouci
Univerzitní 5
Olomouc, Olomouc 77100 Česká republika
+ Google Mapa
Webová stránka:
https://www.facebook.com/arthist2015/timeline