O NÁS

Kdo jsme

 

Jsme svobodnou platformou pro výtvarnou interakci, jejímž cílem je podpora studentů uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Realizacemi vlastních a partnerských projektů a aktivit se primárně zaměřujeme na podporu a rozvoj jejich kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností. Zároveň usilujeme o zlepšení možnosti uplatnitelnosti studentů zmíněných oborů na trhu práce.

Dalším okruhem našeho zájmu je umělecko-historická popularizační edukace odborné i laické veřejnosti. V kontaktu se státními i nestátními institucemi, firmami, organizacemi a spolky také přispíváme k rozkvětu umění a kultury v naší společnosti obecně.

 

Naše vize: Studiem umění k rozvoji lidského uměleckého potenciálu a kreativity.

 

Jak jsme vznikli

Na konci roku 2013 se při Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále KDU FF UP) zformovalo volné uskupení studentů a absolventů této katedry, kteří cítili potřebu vlastní realizace přesahující školní rámec. V únoru 2014 z uskupení vznikl studentský spolek STUART, který si předsevzal zvýšení komunitní úrovně na KDU FF UP a praktických dovedností jejich studentů nebo absolventů. Název spolku vycházel ze zkrácení a složení latinských slov Studium (snaha, úsilí) a Artium (umění), která spojovala všechny zakládající členy. Legislativní zapsaní spolku s již plným názvem Studium Artium proběhlo 27. 2. 2015. Spolek si z důvodu vžití ponechal prvotní zkratku ve svém logu a používá ji v neformální komunikaci. Obě slova se vnímají odděleně, a proto se píší s velkým počátečním písmenem.

V současné době je spolek veden na dobrovolnické bázi studenty a absolventy KDU FF UP a dalších humanitních oborů Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Co děláme

Pro naplnění našich cílů vyvíjíme spolkovou činnost a související umělecko-historické aktivity, které slouží k rozvoji členů spolku a všech zúčastněných stran.

Na základě působnosti naši činnost rozdělujeme na (1.) odbornou, (2.) popularizační a (3.) komunitní. 

V rámci odborných aktivit pořádáme výstavy, přednášky, diskuzní setkání a podílíme se na organizaci odborných konferencí aj. kulturních akcí. V oblasti popularizační zpřístupňujeme umění a kulturu laické veřejnosti prostřednictvím exkurzí, workshopů, komentovaných prohlídek, happeningů, cyklojízd i cyklozávodů, webového i tištěného magazínu a dalších projektů spolku. V neposlední řadě organizujeme za podpory domovské Katedry dějin umění FF UP plesy, pasování studentů 1. ročníku, večírky a další společenská setkání. Současně se podílíme na realizaci událostí konaných nejen na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto se snažíme rozvíjet a upevňovat sociální vazby mezi studenty, pedagogy i veřejností a tak spoluutvářet inovační a homogenní komunitní prostor ve svém okolí. 

Veškeré události pořádané spolkem jsou otevřené každému, kdo nebude narušovat jejich stanovený průběh a bude ctít obecné zásady etiky.

Odborné

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Popularizační

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Naše projektové aktivity fungují na základě jednoduchých pravidel: tj. předložení projektového modelu, jeho zhodnocení, schválení/neschválení Výborem spolku; následuje vytvoření realistického a funkčního projektového plánu.

Provedení jednotlivých projektů zajišťují dané realizační týmy, jejichž součástí se může po dohodě s Výborem stát jakýkoliv student Univerzity Palackého v Olomouci. Současný či minulý student Univerzity Palackého může také Výboru přednést svůj návrh na realizaci konkrétního projektu. Jeho koncepce musí odpovídat zaměření a cílům spolku

.