O NÁS

Jak jsme vznikli

Na konci roku 2013 se při Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále KDU FF UP) zformovalo volné uskupení studentů a absolventů této katedry, kteří cítili potřebu vlastní realizace přesahující školní rámec. V únoru 2014 z uskupení vznikl studentský spolek STUART, který si předsevzal zvýšení komunitní úrovně na KDU FF UP a praktických dovedností jejich studentů nebo absolventů. Název spolku vycházel ze zkrácení a složení latinských slov Studium (snaha, úsilí) a Artium (umění), která spojovala všechny zakládající členy. Legislativní zapsaní spolku s již plným názvem Studium Artium proběhlo 27. 2. 2015. Spolek si z důvodu vžití ponechal prvotní zkratku ve svém logu a používá ji v neformální komunikaci. Obě slova se vnímají odděleně, a proto se píší s velkým počátečním písmenem.

V současné době je spolek veden na dobrovolnické bázi studenty a absolventy KDU FF UP a dalších humanitních oborů Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Kdo jsme

 

Jsme svobodnou platformou pro výtvarnou interakci, jejímž cílem je podpora studentů uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Realizacemi vlastních a partnerských projektů a aktivit se primárně zaměřujeme na podporu a rozvoj jejich kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností. Zároveň usilujeme o zlepšení možnosti uplatnitelnosti studentů zmíněných oborů na trhu práce.

Dalším okruhem našeho zájmu je umělecko-historická popularizační edukace odborné i laické veřejnosti. V kontaktu se státními i nestátními institucemi, firmami, organizacemi a spolky také přispíváme k rozkvětu umění a kultury v naší společnosti obecně.

 

Naše vize: Studiem umění k rozvoji lidského uměleckého potenciálu a kreativity.

 

Co děláme

Pro naplnění našich cílů vyvíjíme spolkovou činnost a související umělecko-historické aktivity, které slouží k rozvoji členů spolku a všech zúčastněných stran.

Na základě působnosti naši činnost rozdělujeme na (1.) odbornou, (2.) popularizační a (3.) komunitní. 

V rámci odborných aktivit pořádáme výstavy, přednášky, diskuzní setkání a jiné kulturní akce. V oblasti popularizační zpřístupňujeme umění a kulturu laické veřejnosti prostřednictvím exkurzí, workshopů, komentovaných prohlídek či happeningů. V neposlední řadě organizujeme za podpory domovské Katedry dějin umění FF UP pasování studentů 1. ročníku a další společenská setkání. Současně se podílíme na realizaci událostí konaných nejen na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto se snažíme rozvíjet a upevňovat sociální vazby mezi studenty, pedagogy i veřejností a tak spoluutvářet inovační a homogenní komunitní prostor ve svém okolí. 

Dříve jsme pořádali také cyklojízdy i cyklozávody, plesy a večírky KDU, odborné konference a rozjeli jsme řadu projektů včetně webového i tištěného magazínu.

Veškeré události pořádané spolkem jsou otevřené každému, kdo nebude narušovat jejich stanovený průběh a bude ctít obecné zásady etiky.

Odborné

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Popularizační

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše projektové aktivity fungují na základě jednoduchých pravidel: tj. předložení projektového modelu, jeho zhodnocení, schválení/neschválení Výborem spolku; následuje vytvoření realistického a funkčního projektového plánu.

Provedení jednotlivých projektů zajišťují dané realizační týmy, jejichž součástí se může po dohodě s Výborem stát jakýkoliv student Univerzity Palackého v Olomouci. Současný či minulý student Univerzity Palackého může také Výboru přednést svůj návrh na realizaci konkrétního projektu. Jeho koncepce musí odpovídat zaměření a cílům spolku.

Projekt Humans of Olomouc byl projektem spolku od svého počátku v prosinci 2015 do dubna 2018. Od té doby s projektem nemá spolek Studium Artium nic společného.

.